Phần mềm ứng dụng

Các phần mềm ứng dụng thường được gom lại thành bộ phần mềm. Các phần mềm riêng biệt trong bộ phần mềm thường có giao diện và tính năng để xử lý một nhu cầu nhất đinh, làm người dùng dễ dàng học và sử dụng.

Recent News